696 087 790 inspro@inspro.pl

Opracowanie założeń i koncepcji inwestycji.

Uzyskiwanie wskazań lokalizacyjnych dla inwestycji, w tym:

 • opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • sprawowanie nadzoru nad procedurą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, poprzez ścisłą współpracę z organami samorządowymi i administracji rządowej.

 

Pomoc w uzyskaniu mapy do celów projektowych.

Pomoc w uzyskaniu opracowań geotechnicznych.

Uzyskiwanie warunków technicznych:

 • przyłączenia do sieci gazowej;
 • przyłączenia do sieci wodociągowej;
 • przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;
 • przyłączenia do sieci ciepłowniczej;
 • przyłączenia do sieci elektrycznej.

 

Opracowywanie dokumentacji technicznych i formalnych:

 • projekty budowlane (w tym projekty zagospodarowania terenu),
 • projekty wykonawcze,
 • projekty powykonawcze,
 • operaty wodnoprawne,

 

Opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Uzyskiwanie decyzji, postanowień, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno – prawnych:

 • decyzje pozwoleniu na budowę,
 • zgłoszenie budowy;
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie wodnoprawne,

 

 

 

ETAPY INWESTYCJI

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Warunki zabudowy Gdy nie ma MPZP obowiązuje uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnym
energetycznym,
gazowniczym.
Mapa geodezyjna do celów projektowych Sporządzona przez uprawnionego geodetę (Uwaga! mapa jest ważna 6 miesięcy).
Projekt architektoniczno-budowlany Wybór projektu typowego lub stworzenie indywidualnego.
Adaptacja projektu Projekt typowy należy zaadaptować do warunków lokalnych.
Uzyskanie pozwolenia na budowę Złożenie 4 egzemplarzy projektu, wniosku i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa.
Budowa uprawomocnienie decyzji,
zarejestrownie dziennika budowy,
zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy
Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,
protokoły odbioru wykonanych przyłączy,
protokoły badań i sprawdzeń: przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
oświadczenie kierownika budowy.